Möjligheter

IMG_3740

Sara Modig – ModigMinoz

Jag kommer lyfta in designperspektivet i de sammanhang jag hamnar och sätter mig in i.

MÖJLIGHETER

  • Sverige är av tradition en känd designnation.
  • En omvärld i förändring inspirerar till utveckling.
  • Många svenska företag har internationella kunder med stor utvecklingspotential.
  • Användarfokus starkt.
  • Starka utbildningar och lärosäten.
  • Bredda förståelsen för designbegreppet i existerande strukturer, innovationssatsningar och forskningsutlysningar.

Sverige är redan internationellt duktiga och väl renommerade inom designområdet och vi har internationellt erkända designutbildningar i Sverige och designföretag som attraherar internationella kunder men vi behöver trots detta gradera upp och växla upp kompetens. Design som kreativ disciplin kräver god kommunikation, dialog och ”demokratiskt angreppsätt”. I Sverige är den hierarkiska strukturen låg och därmed har vi fördelar.

“Designforskningen börjar stå på egna ben: rapporten “Design for Growth and Prosperity” skapar en bra grund för det, och tex forskarskolan DESMA kring design management är ett exempel på det. Design som en avgränsad profession med tydliga företrädare löses upp: co-creation trenden bäddar för detta, design som en förutsättning för konkurrens spelar upp design på andra fält än där designers verkar, etc”[1]