Sverige

IMG_3774

Stefan Moritz – Veryday

Sweden is a leading country in many ways and could lead the way to a society designing itself.

Sverige

  • Sverige uppfattas som ett kreativt och innovativt land. Sverige står starkt i Internationella jämförelser av innovationsklimat och konkurrenskraft.
  • I EU:s strategi för tillväxt ses design som en viktig drivkraft för användarcentrerad innovation.
  • Policydokument för statsförvaltningen lyfter fram behovet av att utveckla efter användarnas behov genom enkla, öppna, innovativa lösningar.

Sverige uppfattas som ett kreativt och innovativt land och ett av världens främsta länder inom de kulturella och kreativa näringarna. Sverige står också starkt i internationella jämförelser av innovationsklimat och konkurrenskraft.[1] Svenska institutet har fått i uppdrag av Utrikesdepartementet att skapa en övergripande kommunikationsstrategi för att främja svenska kulturella och kreativa näringar i utlandet. Inom ramen för denna ligger design som ett område.

I EU:s strategi för tillväxt ses design som en viktig drivkraft för användarcentrerad innovation som utnyttjar de innovativa och kreativa talanger hos Europas småföretag och entreprenörer. 2011 tillsatte den Europeiska kommissionen The European design Leadership board för att arbeta fram rekommendationer för hur design kan bli synligare i innovationspolitiken både på Europeisk, nationell och regional nivå. I september 2012 presenterades rapporten ”Design from growth and prosperity”.[2]

Hösten 2012 kom den svenska innovationsstrategin som tar avstamp i en bred definition av innovation där design, affärsmodells- organisationsutveckling och marknadsföring får allt större betydelse. [3] Den nationella innovationsstrategin lyfter fram behov av att öka samordningen mellan politikområden, nivåer och samhällssektorer och förmågan att involvera människor i samskapande och öppen innovation.

Policydokument för statsförvaltningen lyfter fram behovet av utveckla efter användarnas behov och enkla, öppna, innovativa lösningar eftersträvas.[4] Design är ett välanvändbart verktyg för att stötta denna utveckling. En slutsats i en utvärdering gjord av myndigheten för vårdanalys är att svensk hälso- och sjukvård ofta brister i att hålla patienterna välinformerade och involverade aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat[5]

”Design är idag en central del i innovationsprocessen, när medborgarna får större makt måste vi kunna möta dem, och vi måste innovera.”

Bonus

Almega om Sveriges väg från industrination till kunskapsnation. Hur vi möter förändringen är skillnaden för Sveriges framtid. Design är definitivt en del som kan göra skillnad.